Přeskočit na obsah
Menu

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecné ustanovení
1.Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu s názvem Yoopy.cz (dále jen obchodní podmínky”) platí pro nákup na webové stránce internetového obchodu Yoopy.cz (dále jen elektronický obchod”), který provozuje společnost TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., se sídlem Krompašská 510/96, 040 01 Košice, IČO: 45 258 767, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, vložka č.: 24508/V (dále jen prodávající”), jako i pro případné objednávky kupujícího přes poštu nebo telefonicky.
  
Kontaktní údaje prodávajícího:
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., se sídlem Krompašská 510/96, 040 01 Košice, IČO: 45 258 767, zapsaná v Obchodní rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, vložka č. 24508/V
DIČ: 2022609292
IČ DPH: SK2022906292
Korespondenční adresa: P.O. Box 100, 040 11 Košice
Tel: +420226256089 (v čase mezi 7:30 14:00 hod.)
E-mail: info@yoopy.cz
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran, kupujícího (spotřebitele nebo podnikatele) a prodávajícího (dodavatele zboží a služeb), které prostřednictvím elektronického obchodu uzavřou na dálku kupní smlouvu na zboží.
3. Spotřebitelem je pouze fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

4. Podnikatelem se rozumí zejména osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, nebo osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních právních předpisů, nebo osoba, která vykonává zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního právního předpisu.

5. Prodávající zveřejňuje seznam zboží, který nabízí na prodej kupujícímu a umožňuje kupujícímu objednávat  zboží.

6. Smluvní strany se dohodly, že tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění  platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí jakékoliv kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není uvedeno jinak. V případě, že prodávající a kupující uzavřou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou zvláštní ustanovení kupní smlouvy upřednostněné před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty na vrácení zboží, záruční doby apod.) Všechny smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s právním pořádkem Slovenské republiky.

7. Doplňkovou smlouvou se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí smlouva, na základě které kupující nabývá zboží, nebo mu je poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, pokud je zboží dodávané nebo služba poskytovaná prodávajícím či třetí osobou na základě jejich dohody.

8. Dohled nad prodejem zboží na dálku a poskytováním služby přepravy zboží prodávajícím vykonává:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P.O. BOX A-35, 040 65 Košice 1

Odbor výkonu dozoru
tel.č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax.č. 055/622 46 95 

 II. Informace o zboží a ceně

 1. Informace o zboží uvedené v elektronickém obchodě čerpají z informační databáze prodávajícího a veřejně přístupných zdrojů ostatních výrobců nabízeného zboží. Kupující bere na vědomí, že zobrazení barevných odstínů titulní strany zboží je mimo jiné závislé také na kvalitě používaného monitoru, resp. jiného zobrazovacího zařízení. Kupující rovněž bere na vědomí, že titulní strana zboží může být odlišná v závislosti od pořadového čísla vydání.
 2. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, zahrnuje i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem České republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Kupní cena je uvedena výlučně za konkrétní zboží. Všechny případné akční ceny zboží zveřejněné v elektronickém obchodě platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou v nabídce prodávajícího. Změny ceny zboží se nevztahují na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že stále nedošlo k dodání zboží. Rozhodující je kupní cena zboží uvedená prodávajícím v potvrzení objednávky. Pouze pokud je tato kupní cena vyšší než kupní cena uvedená v nabídce elektronického obchodu v čase objednávky zboží ze strany kupujícího, elektronická zpráva s předmětem „Objednávka číslo XY na yoopy.cz”, se považuje za návrh prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s vyšší cenou, kterou musí kupující výslovně potvrdit (e-mail), aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy. 

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře nacházejícího se v elektronickém obchodě prodávajícího, nebo přijatá prodávajícím telefonicky či poštou, se považuje za závazný návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. Objednávka kupujícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, není závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího, a prodávající není povinen takovou neúplnou objednávku kupujícího akceptovat. Prodávající může, není však povinen, požádat kupujícího o doplnění chybějících údajů v objednávce
 2. Kupující prostřednictvím tzv. zaškrtávacího políčka v procesu uzavírání kupní smlouvy přes elektronický obchod a následným odesláním objednávky potvrzuje, že se obeznámil se zněním obchodních podmínek, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a všem podmínkám, že s nimi souhlasí a je si vědom skutečnosti, že obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi ním a prodávajícím.
 3. Po doručení objednávky prodávajícímu bude kupujícímu na jím uvedenou elektronickou adresu (e-mail) zasláno potvrzení objednávky.
 4. E-mailová adresa kupujícího zadaná v objednávce bude použitá na doručování všech informací kupujícímu a považuje se za trvanlivý nosič ve smyslu § 2, odst. 7 zákona č. 102/2014 Z. Z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dále pouze „zákon č. 102/2014 Z.z.).
 5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky) prodávajícím. Závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím se rozumí doručení elektronické zprávy s předmětem „Objednávka č. XY na yoopy.cz” na e-mailovou adresu kupujícího. 
 6. V případě, že má kupující zájem objednat zboží s doručovací adresou  mimo České republiky, neuplatní se výše uvedený postup uzavírání kupní smlouvy. V takovém případě je kupující povinen zaslat objednávku prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu  uvedenou v elektronickém obchodě. Prodávající bezodkladně zpracuje jeho objednávku, a pokud není schopen vyexpedovat zboží na adresu v zahraničí uvedenou kupujícím, zašle kupujícímu e-mail s konkrétními údaji o přepravě zboží včetně ceny přepravy a údaji o předpokládané dodací lhůtě zboží. Kupující je povinen ve lhůtě 4 dnů vyjádřit svůj souhlas anebo nesouhlas s takto zaslanými údaji. V případě, že se v této lhůtě 4 dní kupující nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí se zaslanými údaji o přepravě a lhůtě dodání zboží a prodávající jeho objednávku zruší. V případě, že s nimi kupující v uvedené lhůtě vyjádří souhlas, prodávající zašle na e-mailovou adresu kupujícího závaznou akceptaci objednávky.
 7. Obsah závazné akceptace objednávky představuje kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím. Obsah závazné akceptace objednávky bude kupujícímu vždy zaslán e-mailem. 
 8. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, údaje o kupní ceně zboží, o způsobu platby, místa dodání zboží, údaje o přepravě zboží včetně ceny přepravy, údaje o předpokládané dodací lhůtě zboží, údaje o prodávajícím (obchodní název, sídlo, IČO), údaje o kupujícím, případně další potřebné údaje.
 9. Obsah závazné akceptace objednávky se nemůže odchýlit od objednávky kupujícího, ledaže se prodávající a kupující dohodli jinak a kromě odlišných údajů předpokládaných těmito obchodními podmínkami. V případě, že kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chybné informace (nesprávně uvedené kontaktní údaje – doručovací adresa, tel. číslo, e-mail apod.), je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. V opačném případě se bude mít za to, že poskytnuté informace jsou pravdivé. 
 10. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:
  a) o hlavních vlastnostech zboží informoval v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
  b) o obchodní firmě a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a ve čl. I. těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  c) o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména o adrese jeho elektronické pošty, na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. I těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  d) o adrese prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží, podat stížnost nebo jiný podnět, informoval v čl. I. těchto obchodní a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  e) informaci o celkové ceně zboží, včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, nebo pokud vzhledem k povaze zboží není možné cenu přiměřeně dopředu určit, tak způsobem, jakým se vypočítá; také o nákladech na dopravu, poštovném a jiných nákladech a poplatcích, nebo, pokud tyto náklady a poplatky není možné dopředu určit, o skutečnosti, že kupující je bude povinný uhradit, umístil na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
  f) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží anebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a řešení reklamací, stížností a podnětů kupujícího, informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  g) informoval o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy, v čl. IV těchto odborných a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  h) informoval o poskytnutí  formuláře na odstoupení od kupní smlouvy v čl. IV a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář na odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  i) o tom, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, bude hradit náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dále jen „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”), a pokud odstoupí od kupní smlouvy, také náklady na vrácení zboží, které vzhledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty, v čl. IV těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  k) o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, v čl. IV těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce obchodu prodávajícího,
  l) o poučení odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby podle ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, v č. VIII těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  m) o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření na zabezpečení elektronického obsahu, pokud to je vhodné, na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  n) o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví, anebo je rozumné očekávat, že o nich ví, pokud to je vhodné, na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  o) o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat, na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího, a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  p) o úkonech potřebných na uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto odborných a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.
  q) o tom, že kupní smlouva bude uložená v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, kdy si ji kupující písemně vyžádá, na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
  r) o tom, že jazykem nabídnutým na uzavření smlouvy je český jazyk, na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěné na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.
 11. Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle článku III. bodu 10., písm. e) těchto obchodních a reklamačních podmínek nebo nákladech na vrácení zboží podle bodu 9 písm. i těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

 IV. Odstoupení od smlouvy

 1. Pokud je kupujícím spotřebitel, odstoupení od kupní smlouvy a všechny věci s tím spojené se v plném rozsahu řídí ustanoveními § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z.z.
 2. Pokud prodávající včas a řádně neposkytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy, spotřebitel je oprávněný i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží. 
 3. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem v okamžiku, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou přepravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:
  a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodané jako poslední,
  b) dodává zboží skládající se z vícerých dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
  c) zboží se dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
 4. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty na odstoupení od smlouvy.
 5. V souladu s ust. § 7 čl. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, předmětem které je:
  a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
  b) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
  c) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvody ochrany zdraví nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  d) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
  e) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukověobrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
  f) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
  g) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 6. Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy se v plném rozsahu řídí § 8 zákona č. 102/2014 Z. z. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese spotřebitel. 
 7. Spotřebitel uplatňuje své právo odstoupit od smlouvy podle § 7 odst. 1 u prodávajícího v listinné podobě (doporučenou poštou na korespondenční adresu prodávajícího) nebo v podobě zápisu na jiném trvalém nosiči (e-mail na elektronickou adresu pro vyřizování objednávek). Spotřebitel může použít formulář na odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních a reklamačních podmínek a nachází se na webové stránce elektronického obchodu.
 8. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních a reklamačních podmínek, především identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit už přijaté plnění, především číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího. 
 9. Při odstoupení od smlouvy, předmětem které je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží prodávajícímu.
 10. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo ho odevzdat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Lhůta na odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslané prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu.
 11. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od začátku ruší, vrátí nebo nahradí si prodávající a spotřebitel všechny vzájemně přijatá plnění. 
 12. Spotřebitel předkládá spolu s vrácením zboží doklad o koupi zboží. Spotřebitel je povinen zboží, u kterého odstupuje od smlouvy, vrátit prodávajícímu zpět nepoužívané, nepoškozené, kompletní ve stavu, v jakém mu bylo dodáno (včetně příbalového letáku apod.) a v původním obalu (pokud je to možné, případně zabalené způsobem obvyklým a potřebným pro zachování kvality a množství zboží).
 13. Prodávající doporučuje spotřebiteli zboží v souvislosti s jeho vrecením pojistit. Prodávající nepřebírá zásilky na dobírku.
 14. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, které je používané, poškozený nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:
  a) hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 Občianskeho zákonníka ve skutečné výšce,
  b) náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu, kalkulovaného podle ceníku pro pozáruční servis zboží.
 15. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek uhradit prodávajícímu náhrady navíc ve výšce rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v čase odstoupení od kupní smlouvy.
 16. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
 17. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.
 18. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které spotřebitel odstoupil. Od spotřebitele není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby. 
 19. Spotřebitel je oprávněný v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 1 čl. IV těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu už zaplacenou část kupní ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, stejným způsobem, jaký kupující použil u své platby, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, bez toho, aby byly kupujícímu účtovány další poplatky.
 20. Prodávající je oprávněný odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce či dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo vykonal závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo i přes vynaložení veškerého úsilí, které je možné od něj požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu, ve lhůtě určené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě.
 21. Prodávající je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy stejným způsobem, který kupující použil při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž byly kupujícímu účtované další poplatky. 
 22. Prodávající je oprávněný odstoupit od smlouvy, pokud:
  a) kupující řádně a včas neuhradí celkovou cenu,
  b) kupující řádně a včas nepřevezme dodané zboží nebo zboží připravené na osobní odběr.
 23. Prodávající uplatňuje své právo odstoupit od smlouvy oznámením o odstoupení:
  a) doporučenou poštou na adresu sídla kupujícího nebo
  b) elektronickou zprávou (e-mail) na elektronickou adresu kupujícího. 
 24. Povinnosti prodávajícího a spotřebitele při odstoupení od smlouvy se v plném rozsahu řídí § 9 a 10 zákona č. 102/2014 Z.z.
 25. Body 1. až 18. tohoto článku obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty naplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ve znění pozdějších předpisů, t.j. nepoužijí se v případě, kdy je kupujícím podnikatel. Kupující, který není spotřebitelem, není oprávněn odstoupit od smlouvy podle tohoto článku obchodních podmínek. Kupující-podnikatel je tak oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v souladu s Obchodným zákonníkom SR.

 V. Platební podmínky

 1. Kupní cenu za zboží, případně cenu za dopravu (dále jen “celková cena”), je kupující povinen uhradit jedním z následujících způsobu uvedených níže:
  a) v hotovosti, resp. platební kartou, při převzetí zboží od přepravce (dobírkou), pokud je uzavřena smlouva o přepravě a za podmínek stanovených všeobecnými právními předpisy,
  b) v hotovosti, resp. platební kartou při využití služeb Packeta.sk (z České strany Zásilkovna.cz)
 2. V případě, že si kupující objedná zboží s doručovací adresou mimo České republiky, kupující může uhradit celkovou cenu výlučně bezhotovostním převodem nebo vkladem na bankovní účet prodávajícího na základě platebních údajů zaslaných prodávajícím. 

 VI. Podmínky dodání zboží

 1. Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě nedohodli jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
 2. Kupující si může vybrat jeden z následujících způsobů doručení zboží:
  a) doručení zboží kurýrem,
  b) doručení zboží na odběrné místa služby Packeta.sk (platí pro spotřebitele), z České strany Zásilkovna.cz
 3. Při objednávce nad 600 Kč je poštovné a balné bezplatné.
 4. Pokud je kupující spotřebitel, v případě úhrady objednávky na dobírku se účtuje poplatek 30 Kč.

5. V případě, že si kupující objedná zboží s doručovací adresou mimo České republiky, je možné doručení zboží výlučně podle bodu 2 písm. a) tohoto článku, tudíž doporučení zboží kurýrem. Ustanovení bodů 4. 6. tohoto článku se nepoužijí. Výška poštovného a balného bude určena individuálně v závislosti na objednávce zaslané kupujícím prodávajícímu.

6. Prodávající bezodkladně po odeslání zboží zašle kupujícímu fakturu (daňový doklad) v elektronické formě e-mailem.

7. Prodávající bude kupujícího informovat o dodání zboží nejpozději den před jeho dodáním.

8. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty na dodání zboží dohodnuté v kupní smlouvě.

9. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem pověřeným doručit zboží (přepravcem) dohodnuté v kupní smlouvě.

10. Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, který je prodávajícím nebo jeho zástupcem pověřeným doručit zboží (přepravcem) dohodnutý v kupní smlouvě.

11. Prodávající splní povinnost předat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění.

12. Pokud prodávající splnil svou povinnost doručit zboží v souladu s tímto článkem obchodních podmínek, je kupující povinen převzít veškeré zboží a potvrdit jeho převzetí svým podpisem na dokladu o převzetí zboží.

13. Kupující je povinen si převzít veškeré objednané zboží, které je pro něj uložené na odběrném místě. Pokud zboží v této lhůtě kupující nepřevezme, je prodávající oprávněný odstoupit od kupní smlouvy a předat zboží třetí osobě.

14. Pokud tyto povinnosti nemůže kupující splnit osobně, je povinen:

a) informovat prodávajícího,
b) dohodnout se s prodávajícím na náhradním termínu doručení zboží nebo určit náhradní osobu, která převezme zboží ve jménu a za kupujícího.

15. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít řádně dodané zboží prostřednictvím přepravce nebo kupující nepřevezme zboží uložené na odběrném místě bez předcházejícího písemného odstoupení od kupní smlouvy do 7 dní po marném uplynutí dohodnutého časového rozsahu, má prodávající nárok na náhradu vzniklé škody (např. nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s doručováním zboží).

16. Kupující je oprávněný zkontrolovat zásilku, tedy zboží stejně jako jeho obal, při jeho převzetí od přepravce, a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží.

17. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozený, je povinen tuto skutečnost oznámit přepravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží.

18. Kupující je oprávněn zboží přijmout/odmítnout, pokud zjistí, že:

a) obal zboží je vážně poškozený a je možné předpokládat, že došlo také k poškození vnitřního obsahu,
b) zboží není kompletní,
c) zboží, jakkoliv zabalené, zjevně neodpovídá předmětu kupní smlouvy za podmínky, že uvede důvody odmítnutí do přebíracího protokolu.

19. V případě zjištění existence vady zboží a/nebo v případě, že zásilka není kompletní, je přepravce povinen na žádost kupujícího vyhotovit Zápis o škodě (škodový zápis) s uvedením rozsahu a povahy vady, kterého správnost potvrdí kupující.

20. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může kupující odmítnout převzetí dodaného zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu č. VIII těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího.

21. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.

22. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou udáním nesprávné adresy kupujícího.

 

VII. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Převzetí zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenske národnej rady č. 372/1190 Zb. o priestupkoch ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon”), nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího tehdy, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce pověřeného doručit zboží (přepravce), nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme. 

VIII. Reklamační pořádek
(odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

 1. Reklamační pořádek se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 2. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační pořádek prodávajícího, tedy čl. VIII těchto obchodních a reklamačních podmínek.
 3. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právech, která mu vyplývají z ust. § 623 Občanianskeho zákoníka tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v čase před odesláním objednávky a byl řádně seznámen s reklamačním pořádkem a informován o podmínkách a způsobech reklamace zboží včetně údajů o tom, kde je možné reklamaci uplatnit, a o vykonávání záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 Zákona.
 4. Pokud je kupujícím spotřebitel, prodávající poskytne na dodávané zboží záruční dobu, která je 24 měsíců, během které bude způsobilý k použití na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná plynout dnem dodání zboží. Faktura za zboží, resp. příjmový pokladní doklad, slouží zároveň jako záruční list.
 5. Záruční doba se prodlužuje dobou, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.
 6. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných právních předpisů SR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. Informace o určených osobách nebo servisních místech pro záruční nebo pozáruční servis jsou uvedené na zadní straně záručního listu nebo je poskytne prodávající kupujícímu na požadavek telefonicky či prostřednictvím e-mailu. 
 7. Spotřebitel má právo si uplatnit během záruční doby u prodávajícího odpovědnost za vady zboží zakoupeného u prodávajícího, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající.
 8. Odpovědnost za vady, na které se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže byly vady způsobené po přechodu nebezpečí škody na zboží po jeho převzetí kupujícím nebo vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající, zejména:
  a) ztrátou pokladního dokladu nebo faktury umožňující identifikovat oprávněnost uplatnění nároků z vad,
  b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží/poškozený obal,
  c) uplynutí záruční doby zboží,
  d) mechanické poškození zboží,
  e) poškozením zboží při přepravě vlastním dopravním prostředkem,
  f) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídá svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
  g) neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáváním péče o zboží,
  h) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v SR,
  i) poškozením zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými událostmi.

9. Práva z odpovědnosti za záruční vady zaniknou, pokud nebyly uplatněné v záruční době.

10. Pokud zásilka není kompletní, resp. pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou bezodkladně neoznámil přepravci v souladu s body 1722 čl. VII těchto reklamačních a obchodních podmínek, případně do 30 dní od převzetí zboží, pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v čase jeho převzetí kupujícím. 

11. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží na korespondenční adresu prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo (dále jen Oznámení  o uplatnění reklamace”) např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěný na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a je také přílohou těchto obchodních a reklamačních podmínek, a to v listinné podobě (doporučenou poštou na korespondenční adresu prodávajícího) nebo elektronicky (e-mail na elektronickou adresu pro vyřizování reklamací).

12. Reklamace se vyřizují výhradně na korespondenční adrese prodávajícího.

13. Kupující je povinen v Oznámení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace ve smyslu reklamačního formuláře, který je přílohou těchto obchodních a reklamačních podmínek; především přesně určit druh a rozsah vady zboží. Za účelem zrychlení vyřizování reklamace se doporučuje, aby kupující zaslal fotodokumentaci reklamované vady zboží spolu s uplatněním reklamace, pokud je to potřebné vzhledem k vadě.

14. V situaci, kdy je zboží potřebné poslat prodávajícímu, koná kupující tak, aby bylo zboží zabalené do vhodného obalu, který zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu zboží. V případě přepravy křehkého zboží doporučujeme označit zásilku příslušnými symboly. Taktéž se doporučuje zásilku pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.

15. Reklamační řízení týkající se zboží, které lze doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:

a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,
b) doručení reklamovaného zboží prodávajícímu,
c) doručení přístupových kódů, hesel a pod. k reklamovanému zboží prodávajícího, jestliže jsou tyto údaje nevyhnutelné pro řádné vyřízení reklamace.

16. Kupující je oprávněný rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinen informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu v Oznámení o uplatnění reklamace. 

17. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) Zákona:

a) ihned,
b) ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení,
c) v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení.

18. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí:

a) ihned,
b) v odůvodněných případech je možné reklamaci vyřídit i později,
c) vyřízení reklamace avšak nesmí trvat déle než 30 dní od uplatnění reklamace.

  Po marném uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od  smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové. 

  19. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží.

  20. Pokud je reklamace uplatněná prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nesmí doručovat, pokud má spotřebitel možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

  21. Pokud kupující uplatnil reklamaci zboží během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska určené osoby (dále jen odborné posouzení zboží”). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího požadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.

  22. Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, který reklamaci vyřídila, je povinná v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení.

  23. Pokud kupující zašle zboží na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, stejně jako všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady, nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení.

  24. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze odmítnout.

  25. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené kupujícím.

  26. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí podle bodu 12. čl. VIII těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

  27. Pokud jde o vadu zboží, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

  28. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

  29. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

  30. Pokud se jedná o vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užívané jako bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad řádně užívat.

  31. Prodávající může vyřídit reklamaci:

  a) výměnou zboží za zboží jiné, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů,
  b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, uzavře reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

  32. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady víc než dvakrát.

  33. Pro účely reklamace se za vyšší počet různě odstranitelných vad považuje výskyt více než třech různých odstranitelných vad současně.

  34. Jestliže se jedná o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

  35. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne plynout záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

  36. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

  a) odevzdáním opravného zboží,
  b) výměnou zboží,
  c) vrácením kupní ceny zboží,
  d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
  e) písemnou výzvou na převzetí prodávajícím určeného plnění,
  f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

  37. Prodávající je povinen o způsobu vyřízení reklamace podat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrské či donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

  38. Prodávající je povinen na požádání orgánu dozoru prokázat kopii potvrzení o přijetí reklamace; důvody, pro které nelze rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace ihned a pro které není možné reklamaci vyřídit ihned po určení způsobu reklamace, zasláním nebo výsledky odborného posouzení a kopií dokladu o vyřízení reklamace.

  39. Na dárky ke zboží není možné uplatnit reklamaci.

  40. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou přepravce nebo poškození zboží zaviněné přepravcem je nutné v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka přepravce. Poškozené zboží kupující od přepravce nepřevezme a poškození zboží kupující zaznačí do dokladu o převzetí zboží podle bodů 1722 článku VI. těchto obchodních a reklamačních podmínek.

  41. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí kterého bez vad potvrdil kupující pracovníkovi přepravce v protokolu o převzetí zboží, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuto.

  42. Pokud spotřebitel není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľským sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  43. Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodná inšpekcia nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. 

  44. Kupující spotřebitelé jsou oprávnění použít platformu řešení sporů online (dále jen RSO”) na řešení svých sporů, v jazyce, který si zvolí. Kupující-spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující-spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující-spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti. 

  45. Ustanovení čl. VIII těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, t.j. nepoužijí se v případě, pokud je kupující podnikatel. Pokud je kupujícím podnikatel, je oprávněný uplatnit nároky z vad zboží, avšak při nárocích kupujícího z vad zboží se přiměřeně použijí ustanovení Obchodného zákonníka SR o kupní smlouvě.

   IX. Ochrana osobních údajů

  1. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, že je fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
  2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, že je právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce svou obchodní firmu, adresu sídla včetně PSČ, IČO, IČ DPH (jestliže bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu. 
  3. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
   a) svoje identifikační údaje, které jsou uvedené v čl. I těchto obchodních a reklamačních podmínek, prokazující totožnost prodávajícího,
   b) kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,
   c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a právní základ zpracování osobních údajů,
   d) že požadované osobní údaje na účely uzavření kupní smlouvy a řádného vyřízení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,
   e) pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,
   f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, jež doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,
   g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení.

  4. Prodávající zpracuje osobní údaje kupujícího, resp. jeho zaměstnanců, či jiných osob jím pověřených k řízení v souvislosti s kupní smlouvou, neboť zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, před uzavřením této kupní smlouvy k zodpovězení otázek kupujícího souvisejících s předmětem koupě a pro plnění povinností uložených obecně závaznými právními předpisy, popřípadě je jejich zpracování v oprávněném zájmu prodávajícího. V případě jejich neposkytnutí by nebylo možné řádně plnit kupní smlouvu.

  5. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů dál jen Nařízení”), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotknuté osoby, vzhledem tomu, že zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

  6. Prodávající uchovává osobní údaje po dobu potřebnou k řádnému plnění smlouvy, jakož i do uplynutí příslušných lhůt pro uplatnění si jednotlivých právních nároků.

  7. Kupující odpovídá za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny poskytnutých osobních údajů je kupující povinen jejich změnu bezodkladně oznámit prodávajícímu.

  8. V případě neaktuálnosti poskytnutých údajů, po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, splnění účelu nebo uplynutí doby nezbytné pro zpracování osobních údajů, nebo je-li ukládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné, budou uložené osobní údaje vymazány.

  9. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (GDPR), resp. v zákoně č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, má kupující jako dotknutá osoba (i) právo na přístup ke svým údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv) právo namítat zpracování svých osobních údajů, (v) právo na výmaz osobních údajů, (vi) právo na přenosnost údajů, (vii) právo podat stížnost na Úradu na ochranu osobných údajov SR, při podezření, že vaše osobní údaje zpracovávají v rozporu s platnou legislativou. Uvedená práva dotknuté osoby jsou blíže specifikována ve článcích 12 až 22 GDPR.

  10. Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části Můj účet.

  11. Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízených produktech, resp. službách.

  12. Dotčená osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají na základě oprávněného zájmu prodávajícího, má právo kdykoliv namítat takové zpracování a prodávající nesmí dále zpracovávat tyto údaje, pokud se neprokáží nezbytné oprávněné důvody na takové zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo důvody na prokazování, uplatňování či obhajování právních nároků.

  13. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné kdykoliv odvolat, a to kliknutím na příslušný link umístěný přímo v každém marketingovém e-mailu od prodávajícího, zasláním e-mailu prodávajícímu nebo dopisem zaslaným na korespondenční adresu prodávajícího.

  14. Osobní údaje mohou být z titulu plnění uzavřené smlouvy v nezbytném rozsahu poskytované i dalším subjektům, pokud je to nezbytné ke splnění účelu, za kterým byly získané, a to především dopravci, orgánu veřejné moci či poskytovateli IT služeb.

  15. Prodávající tímto sděluje kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracování osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců: 

  Direct Parcel Distribution SK s.r.o., se sídlem Technická 7 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu BA1, oddíl SRO, Vklad č. 26367/B

  GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., sídlo: 1039 Budča 962 33, IČO: 36 624 942, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka č. 9084/S

  Packeta Slovakia s. r. o., sídlo: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: s.r.o., vložka číslo: 105158/B

  Zásilkovna s.r.o., sídlo: Českomoravská 2408/1a, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha, IČO: 28408306, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 139387/MSPH

  X. Zvláštní ustanovení

  1. Slevové kupóny zveřejněné v rámci marketingové komunikace prodávajícího, na sociálních sítích prodávajícího (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, e-mail marketing) nebo na sociálních sítích partnerů prodávajícího (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) je možné uplatnit výlučně na objednávky spotřebitelů (není možné uplatnit v objednávkách realizovaných velkoodběrateli a jinými nespotřebiteli). Typ a množství produktů, na které je možné uplatňovat slevové kupóny, určuje prodávající. 

   XI. Závěrečná ustanovení

  1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Povinnost oznámení změny obchodních podmínek se považuje za splněnou zveřejněním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
  2. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávající postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osoby.
  3. Všechny závazkové vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním pořádkem Slovenské republiky.
  4. Pokud je kupující spotřebitel, na vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 205/2007 Z.z. a ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatní všeobecné závázné právo předpisy Slovenské republiky. V případě, je-li kupující podnikatel, na vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se vztahují ustanovení Obchodného zákonníka.
  5. Neplatnost nebo vymahatelnost některého ustanovení obchodních podmínek neovlivní platnost či vymahatelnost jakéhokoliv jiného ustanovení obchodních podmínek, je-li takové ustanovení oddělitelné od ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
  6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2023 a ruší se předcházející znění obchodních podmínek. 

  Reklamační formulář

  Reklamační formulář - WORD

  Odstoupení od smlouvy 

  Odstoupení od smlouvy - WORD

  Váš košík

  Váš košík je aktuálně prázdný