Přeskočit na obsah
Menu

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Úvod

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky yoopy.cz společnosti Taktik vydavateľstvo, s.r.o.

Naše společnost soustavně pečuje o ochranu osobních údajů a ochranu soukromí návštěvníků svých webových stránek. Všechny postupy a opatření naší společnosti důsledně vycházejí z platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména tyto právní předpisy:

 • zákon č. 40/1964 Z.z. občianský zákonník,
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016  o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů),
 • zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
2. Taktik vydavateľstvo, s. r. o. jako správce osobních údajů


V případě, že nám v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb poskytnete své osobní údaje a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správním osobních údajů s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.

Taktik vydavateľstvo, s. r. o. se sídlem v Košicích, Krompašská 510/96, PSČ 040 01, IČO: 45258767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Košice 1, oddíl: Sro, vložka č. 24508/v, vystupuje ve vztahu k osobním údajům zákazníků a dodavatelů v právním postavení správce osobních údajů. 

3. Zpracovávané osobní údaje 

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s Vámi dále komunikovat, a to zejména pokud jste zákazníkem eshopu nebo registrovaným zákazníkem.

Pro provedení nákupu na eshopu si zákazník musí zřídit registraci. V rámci registrace zadá své kontaktní a doručovací údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací  a fakturační adresa, jež jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a dodání zboží. Tyto údaje jsou zabezpečeny heslem a emailem. 

Zpracováváme tak pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v kvalifikovaných případech v souvislosti se zakoupením námi nabízeného a prodávaného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb. Pokud sami neurčíte jinak, nebudou Vaše osobní údaje zpracovávány pro marketingové účely.

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, konkrétně § 13 odst. 1. 

4. Příjemci osobních údajů

Mimo naší společnosti jsou osobní údaje subjektů údajů poskytnuty třetím osobám a to zejména za účelem plnění zákonných a smluvních povinností naší společnosti, které pro nás vyplývají ze smluvního vztahu s dotyčnou osobou:

 • za účelem doručení zboží jsou Vaše osobní údaje v potřebném rozsahu předány dopravci, který byl Vámi určen k dodání objednaného zboží. Takto předané údaje zahrnují zejména Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu a telefonní číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat. Kontaktní údaje dopravců:

  GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., sídlo: 1039 Budča 962 33, IČO: 36 624 942, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka č. 9084/S

  Direct Parcel Distribution SK s.r.o., se sídlem Technická 7 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu BA1, oddíl SRO, Vklad č. 26367/B

  Packeta Slovakia s. r. o., sídlo: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: s.r.o., vložka číslo: 105158/B

  Zásilkovna s.r.o., sídlo: Českomoravská 2408/1a, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha, IČO: 28408306, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 139387/MSPH
 • za účelem využití marketingových služeb, zejména rozesílání obchodních sdělení nebo telemarketingu, mohou být Vaše osobní údaje předány třetí osobě v postavení zprostředkovatele, v souladu s článkem 28 GDPR,
 • za účelem plnění práv Provozovatele mohou být Vaše osobní údaje předány třetím osobám (např. našemu Právnímu zástupci) nebo orgánům veřejné správy.
5. Doba zpracování osobních údajů 


Vaše osobní údaje budou zpracovávány minimálně po dobu trvání Vašeho smluvního vztahu s námi. Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našich smluvních nebo zákonných povinností mohou být zpracovávány nebo archivovány i po ukončení smluvní vztahu, zejména po dobu stanovenou příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů nemůže udělit osoba mladší 16 let. V případě registrace nebo udělení souhlasu pro marketingové účely při osobě mladší 16 let musí být souhlas udělen zákonným zástupcem dotčené osoby (rodičovský souhlas). 

6. Subjekt údajů a jeho práva

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Taktik vydavateľstvo, s. r. o. jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Za příslušných zákonem stanovených předpokladů máte následující zákonná práva na ochranu osobních údajů, a to konkrétně:

 • právo na informace (čl. 15 GDPR),
 • právo na výmaz (čl. 17 GDPR),
 • právo na opravu (čl. 16 GDPR),
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR),
 • právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu ochrany osobních údajů (čl. 77 GDPR)

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov
 • právo na odvolání souhlasů (čl. 7 odst. 3 GDPR),
 • právo na odpor proti určitým opatřením zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)
7. Zabezpečení osobních údajů

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a SW aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.

8. Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoli Vašich dotazů, odvolání Souhlasu anebo uplatnění Vašich dalších práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás: 

e-mail: yoopy@info.cz

tel. číslo: +420226256089

Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, že je fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, že je právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce svou obchodní firmu, adresu sídla včetně PSČ, IČO, IČ DPH (jestliže bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

3. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

a) svoje identifikační údaje, které jsou uvedené v čl. I těchto obchodních a reklamačních podmínek, prokazující totožnost prodávajícího,
b) kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,
c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a právní základ zpracování osobních údajů,
d) že požadované osobní údaje na účely uzavření kupní smlouvy a řádného vyřízení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,
e) pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,
f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, jež doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,
g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení.

4. Prodávající zpracuje osobní údaje kupujícího, resp. jeho zaměstnanců, či jiných osob jím pověřených k řízení v souvislosti s kupní smlouvou, neboť zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, před uzavřením této kupní smlouvy k zodpovězení otázek kupujícího souvisejících s předmětem koupě a pro plnění povinností uložených obecně závaznými právními předpisy, popřípadě je jejich zpracování v oprávněném zájmu prodávajícího. V případě jejich neposkytnutí by nebylo možné řádně plnit kupní smlouvu.

5. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů  dál jen Nařízení”), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotknuté osoby, vzhledem tomu, že zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

6. Prodávající uchovává osobní údaje po dobu potřebnou k řádnému plnění smlouvy, jakož i do uplynutí příslušných lhůt pro uplatnění si jednotlivých právních nároků.

7. Kupující odpovídá za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny poskytnutých osobních údajů je kupující povinen jejich změnu bezodkladně oznámit prodávajícímu.

8. V případě neaktuálnosti poskytnutých údajů, po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, splnění účelu nebo uplynutí doby nezbytné pro zpracování osobních údajů, nebo je-li ukládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné, budou uložené osobní údaje vymazány.

9. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (GDPR), resp. v zákoně č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, má kupující jako dotknutá osoba (i) právo na přístup ke svým údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv) právo namítat zpracování svých osobních údajů, (v) právo na výmaz osobních údajů, (vi) právo na přenosnost údajů, (vii) právo podat stížnost na Úradu na ochranu osobných údajov SR, při podezření, že vaše osobní údaje zpracovávají v rozporu s platnou legislativou. Uvedená práva dotknuté osoby jsou blíže specifikována ve článcích 12 až 22 GDPR.

10. Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části Můj účet.

11. Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízených produktech, resp. službách.

12. Dotčená osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají na základě oprávněného zájmu prodávajícího, má právo kdykoliv namítat takové zpracování a prodávající nesmí dále zpracovávat tyto údaje, pokud se neprokáží nezbytné oprávněné důvody na takové zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo důvody na prokazování, uplatňování či obhajování právních nároků.

13. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné kdykoliv odvolat, a to kliknutím na příslušný link umístěný přímo v každém marketingovém e-mailu od prodávajícího, zasláním e-mailu prodávajícímu nebo dopisem zaslaným na korespondenční adresu prodávajícího.

14. Osobní údaje mohou být z titulu plnění uzavřené smlouvy v nezbytném rozsahu poskytované i dalším subjektům, pokud je to nezbytné ke splnění účelu, za kterým byly získané, a to především dopravci, orgánu veřejné moci či poskytovateli IT služeb.

15. Prodávající tímto sděluje kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracování osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců: 

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., se sídlem Technická 7 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapsaná v Obchodnom registri Okr. súdu BA1, oddíl SRO, Vklad č. 26367/B

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., sídlo: 1039 Budča 962 33, IČO: 36 624 942, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka č. 9084/S